ก่อตั้งในปี 2549 และบริหารโดยคุณอนันต์ และคุณจิตรา วีรชุณหรักษ์ ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำธุรกิจสำนักพิมพ์ ของครอบครัวมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวออกมาทำธุรกิจของตนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสองได้ศึกษาและจบหลักสูตรเกี่ยวธุรกิจการพิมพ์มาอย่างดี คุณอนันต์ วีรชุณหรักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส่วนคุณจิตราจบหลักสูตรการอบรมการจัดการเทคโนโลยีการพิมพ์ การจัดทำมาตรฐานการพิมพ์และการจัดการเพื่อการส่งออกสิ่งพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Established in 2006, managed by Khun Anan [Michael Wu] and Khun Chittra Weerachunharak, the new generation Entrepreneur, with highly experiences in Printing Business since 1975  in Family Business until separated to settle their own in 2006.

Anan [Michael Wu] Graduated background :

• B.B.A [Marketing], Bangkok University in 1990

• M.Sc. [Printing and Packaging Technology], King Mongkut University of Technology Thonburi [KMUTT] in 2007

Chittra Weerachunharak Graduated background :

• B.A. [English Literatures & Engligh Teching for Thai Students], Bangkok University in 1990

• Certificated Training in Printing Technology, Chulalongkorn University

• Certificated Training in Standardise Printing, Chulalongkorn University

• Certificated Training in Standardise in Exporting Printed Matters, Chulalong University

all Training Coures were trained in between 2005 –2006

 

Made with Adobe Muse